Giải câu 1 bài Luyện tập Toán 5 trang 64

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 64 - sgk toán lớp 5

Đặt tính rồi tính:

a) 67,2 : 7

b) 3,44 : 4

c) 42,7 : 7

d) 46,827 : 9

Bài làm:

Giải câu 1 bài Luyện tập - Toán 5 trang 64

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021