Giải câu 1 bài : Luyện tập sgk Toán 5 trang 112

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 112 sgk toán lớp 5

Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 2m 5cm.

Bài làm:

Ta thấy cạnh hình lập phương có độ dài là 2m5cm nên ta đổi sang đơn vị mét:

2m5cm = 2,05m

  • Diện tích một mặt của hình lập phương là:

2,05 x 2,05 = 4,2025 (m2)

Diện tích xung quanh của hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân với 4.

  • Vậy diện tích xung quanh của hình lập phương đã cho là:

4,2025 x 4 = 16,81 (m2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân với 6.

  • Vậy diện tích toàn phần của hình lập phương đã cho là:

4,2025 x 6 = 25,215 (m2).

Đáp số: 16,81m2;25,215m2

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021