Giải câu 2 bài : Luyện tập sgk Toán 5 trang 164

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 164 sgk toán lớp 5

Tính nhẩm:

a) 3,5 : 0,1 8,4 : 0,01 9,4 : 0,1

7,2 : 0,01 6,2 :0,1 5,5 : 0,01

b) 12 : 0,5 20 : 0,25 : 0,5

11 : 0,25 24 : 0,5 15 : 0,25

Bài làm:

a) 3,5 : 0,1 = 3,5 : = 3,5 x 10 = 35 (dịch dấu phẩu sang phải 1 chữ số)

7,2 : 0,01 = 3,5 : = 7,2 x 100 = 720 (dịch dấu phẩu sang phải 2 chữ số)

8,4 : 0,01 = 8,4 : = 8,4 x 100 = 840 (dịch dấu phẩu sang phải 2 chữ số)

6,2 : 0,1 = 6,2 : = 6,2 x 10 = 62 (dịch dấu phẩu sang phải 1 chữ số)

9,4 : 0,1 = 9,4 : = 9,4 x 10 = 94(dịch dấu phẩu sang phải 1 chữ số)

5,5 : 0,01 = 5,5 : = 5,5 x 100 = 550 (dịch dấu phẩu sang phải 2 chữ số)

b) 12 : 0,5 = 12 : = 12 x 2 = 24

11 : 0,25 = 11 : = 11 x 4 = 44

: 0,5 = : \(\frac{1}{2}\) = x 2 = \(\frac{6}{7}\)

20 : 0,25 = 20 : = 20 x 4 =80

24 : 0,5 = 24 : = 24 x 2 = 48.

15 : 0,25 = 15 : = 15 x 4 = 60.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021