Giải câu 2 bài : Bảng đơn vị đo thời gian sgk Toán 5 trang 131

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trag 131 sgk toán lớp 5

Viết số đo thích hợp vào chỗ chấm:

a) 6 năm = ...tháng b) 3 giờ = ...phút

4 năm 2 tháng = ...tháng 1,5 giờ = ...phút

3 năm rưỡi = ....tháng giờ = ...phút

3 ngày = ....giờ 6 phút = ... giây

0,5 ngày = ...giờ phút = ...giây

3 ngày rưỡi = ...giờ 1 giờ = ...giây

Bài làm:

a) 6 năm = 6 x 12 = 72 tháng

4 năm 2 tháng = 4 x 12 tháng + 2 tháng = 50 tháng

3 năm rưỡi = 3,5 x 12 tháng = 42 tháng

3 ngày = 3 x 24 giờ= 72 giờ

0,5 ngày = 0,5 x 24 giờ = 12 giờ

3 ngày rưỡi = 3,5 x 24 giờ = 84 giờ

b) 3 giờ = 3 x 60 phút = 180 phút

1,5 giờ = 1,5 x 60 phút = 90 phút

giờ = x 60 = \(\frac{3\times 60}{4}\) phút = 45 phút

6 phút = 6 x 60 giây = 360 giây

phút = x 60 giây = \(\frac{1\times 60}{2}\)giây = 30 giây

1 giờ = 60 phút = 60 x 60 giây = 3600 giây

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021