Giải câu 2 bài : Luyện tập về tính diện tích sgk Toán 5 trang 104

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 103 sgk toán lớp 5

Một khu đất có kích thước theo hình vẽ dưới đây. Tính diện tích khu đất đó.
Giải bài : Luyện tập về tính diện tích - sgk Toán 5 trang 103

Bài làm:

Chia mảnh đất thành hình chữ nhật ABCD, hình chữ nhật CEGH và hình chữ nhật MNQG.

Giải bài : Luyện tập về tính diện tích - sgk Toán 5 trang 103

Diện tích hình chữ nhật MNQG là:

MN x QN = 30 x 100,5 = 3015 (m2)

Độ dài đoạn thẳng GH là : 100,5 - 40,5 = 60 (m)

Độ dài đoạn thẳng EG là : 50 - 30 = 20 (m)

Diện tính hình chữ nhật CEGH là:

20 x 60 = 1200 (m2)

Độ dài đoạn CD = độ dài đoạn QN (cùng bằng GH + 40,5m) = 100,5m

Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

CD x BC = 100,5 x 30 = 3015 (m2)

Vậy iện tích của khu đất là: 3015 + 3015 + 1200 = 7230 (m2)

Đáp số: 7230m2

  • 47 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021