Giải bài : Phép cộng sgk Toán 5 trang 158

  • 1 Đánh giá

Để củng cố về phép cộng : tổng, số hạng, thực hiện phép tính cộng,...KhoaHoc xin chia sẻ bài đăng dưới đây. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

Giải bài : Phép cộng - sgk Toán 5 trang 158

Phép cộng các số tự nhiên, phân số, số thập phân đều có các tính chất sau:

  • Tính chất giao hoán : a + b = b + a
  • Tính chất kết hợp: (a + b) + c = a + (b + c)
  • Cộng với 0 : a + 0 = 0 + a = a

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 158 sgk toán lớp 5

Tính:

a) 889972 + 96308;

b) + \(\frac{7}{12}\) ;

c) 3 + ;

d) 926,83 + 549,67 ;

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 158 sgk toán lớp 5

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) (689 + 875) + 125 ;

581 + (878 + 419).

b) ( + \(\frac{4}{9}\) ) + \(\frac{5}{7}\) ;

+ (\(\frac{7}{15}\) + \(\frac{5}{11}\)) ;

c) 5,87 + 28,69 + 4,13 ;

83,75 + 46,98 + 6,25 ;

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 159 sgk toán lớp 5

Không thực hiện phép tính, nêu dự đoán kết quả tìm x :

a) x + 9,68 = 9,68 ;

b) + x = \(\frac{4}{10}\) ;

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 159 sgk toán lớp 5

Vòi nước thứ nhất mỗi giờ chảy được thể tích của bể, vòi nước thứ hai mỗi giờ chảy được \(\frac{3}{10}\) thể tích của bể. Hỏi khi cả hai vòi nước cùng chảy vào bể trong một giờ thì được bao nhiêu phần trăm thể tích của bể ?

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021