Giải câu 4 bài : Luyện tập sgk Toán 5 trang 140

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trag 140 sgk toán lớp 5

Một ca nô đi từ 6 giờ 30 phút đến 7 giờ 45 phút được quãng đường 30km. Tính vận tốc của ca nô.

Bài làm:

Cách 1: Đổi thời gian ra đơn vị giờ:

Ca nô đi từ 6 giờ 30 phút đến 7 giờ 45 phút thì thời gian đi của ca nô là:

7 giờ 45 phút - 6 giờ 30 phút = 1 giờ 15 phút.

Đổi : 15 phút = 15 : 60 giờ = 0,25 giờ nên 1 giờ 15 phút = 1,25 giờ.

Vậy vận tốc của ca nô là:

30 : 1,25 = 24 (km/giờ).

Đáp số: 24km/giờ.

Cách 2: Đổi thời gian ra đơn vị phút:

Thời gian đi của ca nô là:

7 giờ 45 phút - 6 giờ 30 phút = 1 giờ 15 phút.

Đổi : 1 giờ 15 phút = 60 phút + 15 phút = 75 phút.

Vậy vận tốc của ca nô là:

30 : 75 = 0,4 (km/phút).

0,4km/ phút = 0,4 x 60 km/giờ = 24km/giờ

Đáp số: 24km/giờ.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021