Giải câu 1 bài: Luyện tập chung sgk Toán 5 trang 123

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trag 123 sgk toán lớp 5

Một hình lập phương có cạnh 2,5cm. Tính diện tích một mặt, diện tích toàn phần và thể tích của hình lập phương đó.

Bài làm:

Hình lập phương có cạnh a = 2,5cm.

  • Diện tích một mặt của hình lập phương là:

S = a x a = 2,5 x 2,5 = 6,25 (cm2)

  • Diện tích toàn phần của hình lập phương là:

S x 6 = 6,25 x 6 = 37,5 (cm2)

  • Thể tích của hình lập phương là:

V = a x a x a = 2,5 x 2,5 x 2,5 = 15,625 (cm3)

Đáp số: 6,25cm2; 37,5cm2; 15,625cm3.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021