Giải câu 1 bài Luyện tập Toán 5 trang 61

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 61 - sgk toán lớp 5

a) Tính rồi so sánh giá trị của (a x b ) x c và a x (b x c)

Giải câu 1 bài Luyện tập - Toán 5 trang 61

b) Tính:

9,65 x 0,4 x 2,5 7,38 x 1,25 x 80

0,25 x 40 x 9,84 34,3 x 0,5 x 0,4

Bài làm:

Giải câu 1 bài Luyện tập - Toán 5 trang 61

Nhận xét: Giá trị của (a x b ) x c và a x (b x c) luôn luôn bằng nhau:

(a x b ) x c = a x (b x c)

b) 9,65 x 0,4 x 2,5 7,38 x 1,25 x 80

= 9,65 x ( 0,4 x 2,5) = 7,38 x (1,25 x 80)

= 9,65 x 1 = 7,38 x 100

= 9,65 = 738

0,25 x 40 x 9,84 34,3 x 0,5 x 0,4

= 10 x 9,84 = 34,3 x 0,2

= 98,4 = 6,86

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021