Giải câu 1 bài: Khái niệm về thể tích của khối đa diện

  • 1 Đánh giá

Bài 1: Trang 25 - sgk hình học 12

Tính thể tích khối tứ diện đều cạnh a.

Bài làm:

Gọi M là trung điểm của BD, H là tâm của tam giác BCD nên

Xét tam giác BCD có

Hơn nữa .

.

.

.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021