Giải câu 1 trang 129 toán VNEN 9 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 129 sách VNEN 9 tập 1

Cho tam giác đều ABC cạnh bằng 2cm. Bán kính của đường tròn ngoại tiếp của ABC bằng

A. cm. B. 3cm

C. cm. D. $\sqrt{3}$cm.

Hãy chọn phương án đúng.

Bài làm:

Gọi tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là O

Khi đó bán bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là OA

Ta có: OA = AH = .$\frac{2\sqrt{3}}{2}$ = $\frac{2\sqrt{3}}{3}$cm

Vậy đán án là A.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021