Giải câu 5 trang 48 toán VNEN 9 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 48 sách VNEN 9 tập 1

Cho đường thẳng (d) y = ax + b. Tìm các giá trị của a, b trong mỗi trường hợp sau:

a) (d) song song với đường thẳng y = 3x + 5 ;

b) (d) trùng với đường thẳng y = -x + 2 ;

c) (d) cắt đường thẳng y = -x + 2 ;

d) (d) đi qua điểm A( - $\sqrt{2}$ ; 1 - $\sqrt{6}$) và B($\sqrt{2}$ ; 2).

Bài làm:

Cho đường thẳng (d) y = ax + b. Tìm các giá trị của a, b trong mỗi trường hợp sau:

a) (d) song song với đường thẳng y = 3x + 5 thì a = 3, b 5

b) (d) trùng với đường thẳng y = -x + 2 thì a = -1; b = 2.

c) (d) cắt đường thẳng y = -x + 2 thì a $\neq $

d) (d) đi qua điểm A( - $\sqrt{2}$ ; 1 - $\sqrt{6}$) và B($\sqrt{2}$ ; 2)

tức là: 1 - = a.($\sqrt{3}$ - $\sqrt{2}$) + b

và 2 = a. + b

Suy ra a = + $\sqrt{2}$, b = - $\sqrt{6}$.

  • 35 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021