Giải câu 5 trang 18 toán VNEN 9 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 18 sách VNEN 9 tập 1

Tính giá trị các biểu thức sau với b > 0:

a) ; b) $\sqrt{64b^{6}}$ ; c) $12b^{6}$$\sqrt{4b^{2}}$

d) ; e) $b^{2}$ ; g) - b.

Bài làm:

Giải câu a)

Ta có: = $b^{5}$

Giải câu b)

Ta có: = 8$b^{3}$

Giải câu c)

Ta có: \sqrt{4b^{2}}$ = $12b^{6}$.2b = 24$b^{7}$

Giải câu d)

Ta có: = $b^{4}$

Giải câu e)

Ta có: \sqrt{b^{8}}$ = $b^{2}$.$b^{4}$ = $b^{6}$

Giải câu g)

Ta có: - b = -b.$b^{4}$ = - $b^{5}$.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021