Giải câu 1 trang 06 sách toán VNEN lớp 9 tập 1

  • 1 Đánh giá

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

Câu 1: Trang 06 sách VNEN 9 tập 1

Chọn các câu trả lời đúng:

= 11 ; $\sqrt{144}$ = 2 ; $\sqrt{6400}$ = 80 ; $\sqrt{0,49}$ = - 0,7 ; $\sqrt{\frac{49}{9}}$ = $\frac{7}{3}$ ; $\sqrt{0,01}$ = -0,1.

Bài làm:

* Ta có: = 11 vì 11 > 0 và $11^{2}$ = 121 suy ra = 11 đúng

* Ta có: = 12 vì 12 > 0 và $12^{2}$ = 144 suy ra = 12 đúng

* Ta có: = 80 vì 80 > 0 và $80^{2}$ = 6400 suy ra = 80 đúng

* Ta có: = 0,7 vì 0,7 > 0 và $0,7^{2}$ = 0,49 suy ra = -0,7 sai

* Ta có: = $\frac{7}{3}$ vì $\frac{7}{3}$ > 0 và $(\frac{7}{3})^{2}$ = $\frac{49}{9}$ suy ra = $\frac{7}{3}$ đúng

* Ta có: = 0,1 vì 0,1 > 0 và $0,1^{2}$ = 0,01 suy ra = -0,1 sai.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021