Giải câu 4 trang 33 toán VNEN 9 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 33 sách VNEN 9 tập 1

Thực hiện phép tính:

a) .$\sqrt{2}$ ; b) ($\sqrt{3}$ - $\sqrt{2}$ + 1)($\sqrt{3}$ - 1) ;

c) ; d) ($\sqrt{8}$ - 5$\sqrt{2}$ + $\sqrt{20}$).$\sqrt{5}$ - $\left ( 3\sqrt{\frac{1}{10}} + 10 \right )$

Bài làm:

a) .$\sqrt{2}$

= .$\sqrt{2}$

= 3 + 1 - 2 = 2

b) ( - $\sqrt{2}$ + 1)( - 1)

= ( + 1 - $\sqrt{2}$)( - 1)

= ( + 1)( - 1) - $\sqrt{2}$( - 1)

= 3 - 1 - + $\sqrt{2}$ = 2 - + $\sqrt{2}$

c) = $(\sqrt{2})^{2}$ + $(\sqrt{5})^{2}$ + 2$\sqrt{2}$$\sqrt{5}$ = 2 + 5 + 2$\sqrt{2}$$\sqrt{5}$ = 7 + 2$\sqrt{10}$

d) ( - 5$\sqrt{2}$ + $\sqrt{20}$).$\sqrt{5}$ - $\left ( 3\sqrt{\frac{1}{10}} + 10 \right )$

= (2 - 5 + 2$\sqrt{5}$).$\sqrt{5}$ - $\left ( 3\sqrt{\frac{1}{10}} + 10 \right )$

= (- 3 + 2$\sqrt{5}$).$\sqrt{5}$ - $\left ( 3\frac{\sqrt{10}}{10} + 10 \right )$

= - 3 + 10 - 3$\sqrt{\frac{\sqrt{10}}{10}}$ - 10

= - 33.

  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021