Giải câu 10 bài 2: Luyện tập

  • 1 Đánh giá

Câu 10: trang 12 sgk toán lớp 9 tập 2

Đoán nhận số nghiệm của mỗi hệ phương trình sau, giải thích vì sao:

a.

b.

Bài làm:

a.

Chia cả hai vế của phương trình (1) cho 2 và cả hai vế của phương trình (2) cho (-1)

Ta thấy đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của hai phương trình trong hệ là hai đường thẳng trùng nhau.

Vậy hệ phương trình có vô số nghiệm.

b.

Ta thấy đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của hai phương trình trong hệ là hai đường thẳng trùng nhau.

Vậy hệ phương trình có vô số nghiệm.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021