Giải câu 2 bài : Bảng nhân 5

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 101 sgk toán lớp 2

Mỗi tuần lễ mẹ đi làm 5 ngày. Hỏi 4 tuần lễ mẹ đi làm bao nhiêu ngày ?

Bài làm:

Tóm tắt

1 tuần lễ mẹ làm : 5 ngày

4 tuần lễ mẹ làm ? ngày.

Lời giải

Số ngày mẹ đi làm trong 4 tuần lễ là:

5 x 4 = 20 (ngày)

Đáp số: 20 ngày.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021