Giải câu 2 bài : Bảng trừ

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 69 sgk toán lớp 2

Tính:

5 + 6 - 8 = 9 + 8 - 9 =

8 + 4 - 5 = 6 + 9 - 8 =

3 + 9 - 6 =

7 + 7 - 9 =

Bài làm:

Hướng dẫn: Ta thực hiện lần lượt từng phép tính từ trái sang phải.

Ví dụ : 5 + 6 - 8 = 11 - 8

= 3

Tương tự ta được kết quả sau:

5 + 6 - 8 = 11 - 8 = 3

8 + 4 - 5 = 12 - 5 = 7

9 + 8 - 9 = 17 - 9 = 8

6 + 9 - 8 = 15 - 8 = 7

3 + 9 - 6 = 12 - 6 = 6

7 + 7 - 9 = 14 - 9 = 5

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021