Giải câu bài : 34 8

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 62 sgk toán lớp 2

Nhà bạn Hà nuôi 34 con gà, nhà bạn Ly nuôi ít hơn nhà bạn Hà 9 con gà. Hỏi nhà bạn Ly nuôi bao nhiêu con gà?

Bài làm:

Tóm tắt

Nhà Hà nuôi : 34 con gà

Nhà Ly nuôi ít hơn : 9 con gà

Nhà Ly nuôi ? con gà.

Bài giải

Số con gà nhà bạn Ly nuôi là:

34 - 9 = 25 (con gà )

Đáp số: 25 con gà.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021