Giải câu 2 bài : Luyện tập Trang 64 sgk toán lớp 2

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 64 sgk toán lớp 2

Đặt tính rồi tính:

a) 84 - 47; 30 - 6; 74 - 48;

b) 62 - 28; 83 - 45; 60 - 12.

Bài làm:

Hướng dẫn: Ta đặt phép tính theo hàng dọc, rồi thực hiện phép tình trừ của số bị trừ trừ đi số trừ. Chú ý, để thực hiện phép tính nhanh và chính xác thì ta phải thuộc bảng trừ của 12, 13, 14,...

Ta được kết quả như sau:

Giải bài : Luyện tập - Toán lớp 2 trang 64

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021