Giải câu 2 bài : Luyện tập Toán lớp 2 trang 68

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 68 sgk toán lớp 2

Tính nhẩm:

15 - 5 - 1 = 16 - 6 - 3 = 17 - 7 - 2 =

15 - 6 = 16 - 9 = 17 - 9 =

Bài làm:

Hướng dẫn: Ta thực hiện lượt lượt từng phép tính trừ trái sang phải. Được kết quả sau:

15 - 5 - 1 = 9 16 - 6 - 3 = 7 17 - 7 - 2 = 8

15 - 6 = 9 16 - 9 = 7 17 - 9 = 8

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021