Giải câu 3 bài: Luyện tập Toán lớp 2 trang 74

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 74 sgk toán lớp 2

Tìm x:

a) 32 - x = 18;

b) 20 - x = 2;

c) x - 17 = 25

Bài làm:

Hướng dẫn:

Câu a) và câu b) : x là số trừ, vậy nên x bằng số bị trừ trừ đi hiệu.

Câu c) : x là số bị trừ, vậy nên x bằng hiệu cộng với số trừ.

Kết quả:

a) 32 - x = 18;

x = 32 - 18

x = 14

b) 20 - x = 2;

x = 20 - 2

x = 18

c) x - 17 = 25

x = 17 + 25

x = 42

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021