Giải câu 1 bài : 14 trừ đi một số : 14 8

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 61 sgk toán lớp 2

Tính nhẩm:

a) 9 + 5 = 8 + 6 = 7 + 7 =

5 + 9 = 6 + 8 = 14 - 7 =

b) 14 - 9 = 14 - 8 = 14 - 4 =

14 - 5 = 14 - 6 = 14 - 10 =

c) 14 - 4 - 2 = 14 - 4 - 5 = 14 - 4 - 1 =

14 - 6 = 14 - 9 = 14 - 5 =

Bài làm:

Hướng dẫn: Dựa vào bảng tính trừ của 14 trừ đi một số và bảng tính cộng chúng ta đã học. Ta tính nhẩm các phép tính rồi ghi kết quả.

Kết quả thu được như sau:

a) 9 + 5 = 14 8 + 6 = 14 7 + 7 = 14

5 + 9 = 14 6 + 8 = 14 14 - 7 = 7

b) 14 - 9 = 5 14 - 8 = 6 14 - 4 = 10

14 - 5 = 9 14 - 6 = 8 14 - 10 = 4

c) 14 - 4 - 2 = 8 14 - 4 - 5 = 5 14 - 4 - 1 = 9

14 - 6 = 8 14 - 9 = 5 14 - 5 = 9

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021