Giải câu 1 bài: Luyện tập Toán lớp 2 trang 74

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 74 sgk toán lớp 2

Tính nhẩm:

12 - 7 = 11 - 8 =

14 - 7 = 13 - 8 =

16 - 7 = 15 - 8 =

14 - 9 = 16 - 8 =

15 - 9 = 17 - 8 =

17 - 9 = 18 - 9 =

Bài làm:

Hướng dẫn: Dựa vào bảng trừ của các số 12, 13,... ta tính nhẩm được các hiệu.

Kết quả như sau:

12 - 7 = 5 11 - 8 = 3

14 - 7 = 7 13 - 8 = 5

16 - 7 = 9 15 - 8 = 7

14 - 9 = 5 16 - 8 = 8

15 - 9 = 6 17 - 8 = 9

17 - 9 = 8 18 - 9 = 9

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021