Giải câu 3 bài : Luyện tập Toán lớp 2 trang 70

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 70 sgk toán lớp 2

Tìm x:

a) x + 7 = 21;

b) 8 + x = 42;

c) x - 15 = 15.

Bài làm:

Hướng dẫn:

Câu a) và câu b) : x là số hạng, vậy x bằng tổng trừ đi số hạng còn lại.

Câu c) : x là số bị trừ, vậy x bằng hiệu cộng với số trừ.

Kết quả như sau:

a) x + 7 = 21;

x = 21 - 7

x = 14

b) 8 + x = 42;

x = 42 - 8

x = 34

c) x - 15 = 15.

x = 15 + 15

x = 30

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021