Giải câu 2 bài : Đường thẳng

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 73 sgk toán lớp 2

Nêu tên ba điểm thẳng hàng ( dùng thước thẳng để kiểm tra ):

Giải bài : Đường thẳng

Bài làm:

Hướng dẫn: Dùng mắt ước lượng xem ba điểm có năm trên một đường thẳng hay không, sau đó dùng thước kẻ để kiểm tra, nếu đường thẳng qua cả 3 điểm thì 3 điểm đó thẳng hàng.

Giải bài : Đường thẳng

a) Ba điểm O, M, N thẳng hàng.

Ba điểm O, P, Q thẳng hàng.

b) Ba điểm B, O, D thẳng hàng

Ba điểm A, O, C thẳng hàng.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021