Giải câu 4 bài : Luyện tập Toán lớp 2 trang 70

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 70 sgk toán lớp 2

Thùng to có 45 kg đường, thùng bé có ít hơn thùng to 6kg đường. Hỏi thùng bé có bao nhiêu ki-lô-gam đường?

Bài làm:

Tóm tắt

Thùng to : 45kg đường

Thùng bé ít hơn thùng to : 6kg đường

Thùng bé ? ki-lô-gam đường.

Lời giải

Thùng bé có số ki-lô-gam đường là:

45 - 6 = 39 (kg)

Đáp số: 39 kg đường.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021