Giải câu 1 bài : Đường thẳng

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 73 sgk toán lớp 2

Vẽ các đoạn thẳng như hình dưới đây. Dùng thước thẳng và bút kéo dài các đoạn thẳng về hai phía để được đường thẳng, rồi ghi tên các đường thẳng đó:

Giải bài : Đường thẳng

Bài làm:

Hướng dẫn: Dùng thước thẳng và bút kéo dài các đoạn thẳng về hai phía để được đường thẳng.

Ta được các đường thẳng:

a) Đường thẳng AB

b) Đường thẳng CD

c) Đường thẳng MN

Giải bài : Đường thẳng

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021