Giải câu 4 bài : Luyện tập chung Toán lớp 2 trang 75

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 75 sgk toán lớp 2

Tìm x:

a) x + 14 = 40;

b) x - 22 = 38;

c) 52 - x = 17

Bài làm:

Hướng dẫn:

Câu a) : x là số hạng chưa biết, nên x bằng tổng trừ đi số hạng đã biết.

Câu b) : x là số bị trừ, nên x bằng tổng của hiệu cộng với số trừ.

Câu c) : x là số trừ, nên x bằng số bị trừ trừ đi hiệu.

Kết quả như sau:

a) x + 14 = 40;

x = 40 - 14

x = 26

b) x - 22 = 38;

x = 38 + 22

x = 60

c) 52 - x = 17

x = 52 - 17

x = 35

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021