Giải câu 2 bài : 34 8

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 62 sgk toán lớp 2

Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

a) 64 và 6;

b) 84 và 8;

c) 94 và 9.

Bài làm:

Hướng dẫn: Ta đặt phép tính theo hàng dọc, rồi thực hiện phép tính trừ có nhớ tương tự như câu 1.

Thu được kết quả như sau:

Giải bài : 34 - 8

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021