Giải câu 1 bài : Tìm số trừ

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 72 sgk toán lớp 2

Tìm x:

a) 15 - x = 10;

15 - x = 8;

42 - x = 5

b) 32 - x = 14;

32 - x = 18;

x - 14 = 18

Bài làm:

Hướng dẫn: x đều là số trừ trong các phép tính trên, vậy x bằng số bị trừ trừ đi hiệu.

Ví dụ: 15 - x = 10

x = 15 - 10

x = 5

Tương tự ta được kết quả sau:

a) 15 - x = 10;

x = 15 - 10

x = 5

15 - x = 8;

x = 15 - 8

x = 7

42 - x = 5

x = 42 - 5

x = 37

b) 32 - x = 14;

x = 32 - 14

x = 18

32 - x = 18;

x = 32 - 18

x = 14

x - 14 = 18

x = 18 + 14

x = 32

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021