Giải câu 1 bài : 54 18

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 63 sgk toán lớp 2

Tính :

Giải bài : 54 - 18

Bài làm:

Hướng dẫn: Ta có ví dụ mẫu sau:

74 - 26 = ?

  • Đặt phép tính theo hàng dọc.
  • 4 không trừ được 6, lấy 14 trừ 6 bằng 8, viết 8 nhớ 1.
  • 2 thêm 1 bằng 3, 7 trừ 3 bằng 4, viết 4.

Vậy 74 - 26 = 48.

Tương tự ta thực hiện các phép tính, có kết quả như sau:

Giải bài : 54 - 18

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021