Giải câu 3 bài : Luyện tập Trang 64 sgk toán lớp 2

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 64 sgk toán lớp 2

Tìm x:

a) x - 24 = 34;

b) x + 18 = 60;

c) 25 + x = 84.

Bài làm:

Hướng dẫn:

Câu a) : x là số bị trừ. Vậy x bằng hiệu cộng với số trừ.

Câu b) và c) : x là số hạng. Vậy x bằng tổng trừ đi số hạng còn lại.

Kết quả như sau:

a) x - 24 = 34;

x = 34 + 24

x = 58

b) x + 18 = 60;

x = 60 - 18

x = 42

c) 25 + x = 84.

x = 84 - 25

x = 59.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021