Giải câu 4 bài : 14 trừ đi một số : 14 8

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 61 sgk toán lớp 2

Một cửa hàng có 14 quạt điện, đã bán 6 quạt điện. Hỏi cửa hàng đó còn lại mấy quạt điện?

Bài làm:

Tóm tắt

Có : 4 quạt điện

Đã bán : 6 quạt điện

Cửa hàng còn lại ? quạt điện.

Bài giải

Cửa hàng còn lại số quạt điện là:

14 - 6 = 8 ( quạt điện)

Đáp số: 8 quạt điện.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021