Giải bài : Thực hành xem lịch

  • 1 Đánh giá

Để thực hiện cách xem lịch 12 tháng trong một năm, KhoaHoc chia sẻ bài đăng dưới đây. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 80 sgk toán lớp 2

Nêu tiếp các ngày còn thiếu trong tờ lịch tháng 1:

Giải bài : Thực hành xem lịch

Tháng 1 có 31

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 80 sgk toán lớp 2

Đây là tờ lịch tháng 4:

Tháng 4 có 30 ngày:

Xem tờ lịch rồi cho biết :

  • Các ngày thứ sáu trong tháng 4 là các ngày nào?
  • Thứ ba tuần này là ngày 20 tháng 4. Thứ ba tuần trước là ngày nào? Thứ ba tuần sau là ngày nào?
  • Ngày 30 tháng 4 là ngày thứ mấy?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021