Giải câu 4 bài : 34 8

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 62 sgk toán lớp 2

Tìm x:

a) x + 7 = 34;

b) x - 14 = 36.

Bài làm:

Hướng dẫn:

Câu a) x là số hạng trong phép cộng. Vậy x bằng tổng trừ đi số hạng còn lại.

Câu b) x là số bị trừ. Vậy x bằng hiệu cộng với số trừ.

Kết quả như sau:

a) x + 7 = 34;

x = 34 - 7

x = 27

b) x - 14 = 36

x = 36 + 14

x = 50

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021