Giải câu 2 bài : Tìm số trừ

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 72 sgk toán lớp 2

Viết số thích hợp vào ô trống:

Giải bài : Tìm số trừ

Bài làm:

Hướng dẫn:

Cột 1: để tìm hiệu ta lấy số bị trừ trừ đi số trừ.

Cột 2, 3, 4: để tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

Cột 5: để tìm số bị trừ ta lấy hiểu cộng với số trừ.

Kết quả thu được như sau:

Giải bài : Tìm số trừ

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021