Giải câu 3 bài : Tìm số trừ

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 72 sgk toán lớp 2

Một bến xe có 35 ô tô, sau khi một số ô tô rời bến, trong bến còn lại 10 ô tô. Hỏi có bao nhiêu ô tô đã rời bến ?

Bài làm:

Tóm tắt

Bến xe có : 35 ô tô

Ô tô còn lại: 10 ô tô

Có ? ô tô rời bến.

Lời giải

Số ô tô rời bến là:

35 - 10 = 25 ( ô tô )

Đáp số: 25 ô tô.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021