Giải câu 3 bài : 14 trừ đi một số : 14 8

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 61 sgk toán lớp 2

Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

a) 14 và 5;

c) 14 và 7;

c) 12 và 9.

Bài làm:

Hướng dẫn: Ta đặt phép tính theo hàng dọc, rồi lấy số bị trừ trừ đi số trừ để tính hiệu. Chú ý: hàng đơn vị của hiệu, số trừ, số bị trừ phải thẳng hàng nhau.

Kết quả thu được như sau:

Giải bài : 14 trừ đi một số : 14 - 8

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021