Giải câu 3 bài : Ngày, giờ

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 76 sgk toán lớp 2

Viết tiếp vào chỗ chấm theo mẫu:

Giải bài : Ngày, giờ

Bài làm:

Hướng dẫn: dựa vào ví dụ mẫu, các con cần xem giờ ở đồng hồ, đồng hồ chỉ mấy giờ thì ta điền vào chấm giờ đó.

Kết quả như sau:

Giải bài : Ngày, giờ

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021