Giải câu 3 bài : Luyện tập chung Toán lớp 2 trang 75

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 75 sgk toán lớp 2

Tính:

42 - 12 - 8 = 36 + 14 - 28 =

58 - 24 - 6 = 72 - 36 + 24 =

Bài làm:

Hướng dẫn: ta thực hiện phép tính trừ lần lượt từ trái sang phải

Ví dụ: 42 - 12 - 8 = 30 - 8

= 22

Tương tự thu được kết quả sau:

  • 58 - 24 - 6 = 34 - 6 = 28
  • 36 + 14 - 28 = 50 - 28 = 22
  • 72 - 36 + 24 = 36 + 24 = 60
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021