Giải câu 3 bài : 100 trừ đi một số

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 71 sgk toán lớp 2

Một cửa hàng buổi sáng bán được 100 hộp sữa, buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng 24 hộp sữa. Hỏi buổi chiều bán được bao nhiêu hộp sữa?

Bài làm:

Tóm tắt

Buổi sáng bán: 100 hộp sữa

Buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng: 24 hộp sữa

Buổi chiều bán được ? hộp sữa.

Lời giải

Buổi chiều cửa hàng bán được số hộp sữa là:

100 - 24 = 76 ( hộp sữa )

Đáp số: 76 hộp sữa.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021