Giải câu 1 bài : Luyện tập Toán lớp 2 trang 68

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 68 sgk toán lớp 2

Tính nhẩm

15 - 6 = 14 - 8 =

16 - 7 = 15 - 7 =

17 - 8 = 16 - 9 =

18 - 9 = 13 - 6 =

15 - 8 = 15 - 9 =

14 - 6 = 16 - 8 =

17 - 9 = 14 - 5 =

13 - 7 = 13 - 9 =

Bài làm:

Hướng dẫn : Dựa vào các bảng trừ của các số 13, 14, 15, 16,... đã học, ta tính được kết quả như sau:

15 - 6 = 9 14 - 8 = 6

16 - 7 = 9 15 - 7 = 8

17 - 8 = 9 16 - 9 = 7

18 - 9 = 9 13 - 6 = 7

15 - 8 = 7 15 - 9 = 6

14 - 6 = 8 16 - 8 = 8

17 - 9 = 8 14 - 5 = 9

13 - 7 = 6 13 - 9 = 4

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021