Giải câu 2 bài : Luyện tập chung Toán lớp 2 trang 75

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 75 sgk toán lớp 2

Đặt tính rồi tính:

a) 32 - 25; 61 - 19; 44 - 8.

b) 53 - 29; 94 - 57; 30 - 6.

Bài làm:

Hướng dẫn: Ta đặt phép tính theo hàng dọc, rồi thực hiện phép tính trừ lần lượt từ hàng đơn vị đến hàng chục:

Kết quả thu được như sau:

Giải bài : Luyện tập chung  - Toán lớp 2 trang 75

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021