Giải câu 1 bài : 100 trừ đi một số

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 71 sgk toán lớp 2

Tính :

Giải bài : 100 trừ đi một số

Bài làm:

Hướng dẫn: Ta thực hiện phép tính, từ hàng đơn, rồi đến hàng chục, rồi đến hàng trăm.

Ví dụ: 100 - 4 = ?

  • 0 không trừ được 5, lấy 10 trừ 4 bằng 6, viết 6 nhớ 1.
  • 0 không trừ được 1, lấy 10 trừ 1 bằng 9, viết 9.
  • 1 trừ 1 bằng 0, viết 0.

Vậy 100 - 4 = 96

Tương tự ta được kết quả sau:

Giải bài : 100 trừ đi một số

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021