Giải câu 2 bài : 52 28

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 54 sgk toán lớp 2

Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

a) 72 và 27;

b) 82 và 38;

c) 92 và 55.

Bài làm:

Hướng dẫn: Các con đặt phép tính theo hàng dọc, rồi thực hiện phép tính trừ tương tự như câu 1.

Kết quả phép tính như sau:

Giải câu 2 bài : 52 - 28

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021