Giải câu 5 bài: Luyện tập Toán lớp 2 trang 51 SGK

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 51 sgk toán lớp 2

Đặt tính "+" hoặc "-" vào chỗ trống.

9 ... 6 = 15 16 ... 10 = 6 11 ... 8 = 3

11 ... 6 = 5 10 ... 5 = 5 8 ... 8 = 16

11 ... 2 = 9 8 ... 6 = 14 7 ... 5 = 12

Bài làm:

Hướng dẫn: Các con thực hiện so sánh 2 số bên trái dấu bằng với số bên phải dấu bằng. Nếu 2 số bên trái dấu bằng nhỏ hơn thì ta thực hiện phép cộng, nếu 1 số lớn hơn một số bé hơn thì ta thực hiện dấu trừ.

Ví dụ mẫu: 9 ... 6 = 15

ta thấy 9 < 15 ; 6 < 15 => phép cộng: 9 + 6 = 15

Lời giải:

9 + 6 = 15 16 - 10 = 6 11 - 8 = 3

11 - 6 = 5 10 - 5 = 5 8 + 8 = 16

11 - 2 = 9 8 + 6 = 14 7 + 5 = 12

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021