Giải câu 4 bài: 31 5

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 49 sgk toán lớp 2

Đoạn thẳng AB cắt đoạn thẳng CD tại những điểm nào?

Giải bài: 31 - 5

Bài làm:

Các con quan sát và nhận thấy:

Đoạn thẳng AB cắt đoạn thẳng CD tại điểm O

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021