Giải câu 2 bài: 51 12

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 50 sgk toán lớp 2

Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

a) 81 và 44;

b) 51 và 25;

c) 91 và 9.

Bài làm:

Hướng dẫn: Đặt phép tính theo hàng dọc, sau đó thực hiện phép tính tương tự như câu 1

Lời giải:

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021