Giải câu 2 bài : 53 15

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 59 sgk toán lớp 2

Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

a) 63 và 24;

b) 83 và 39;

c) 53 và 17.

Bài làm:

Hướng dẫn: Ta đặt phép tính theo hằng dọc, để tìm hiệu ta làm phép tính trừ của số bị trừ trừ đi số trừ.

Ta được kết quả sau:

Giải bài : 53 - 15

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021